Sadarbības projekts novatorisku energoefektīvu ēku būvniecības apmācību un sertifikācijas jēdzienu
pārnesei Eiropāo
Valoda / Language:
3.12.2023 - 01:37
Sākumlapa
Par projektu
Rezultāti
Kontakti
Atsauces
 
Projekta ideja
Projekta partneri
Projekta gaita

Download

Projekta brošura

[ 1,9 MB ]

Projekta ideja


 

Šis projects ir BALSTITS UZ veiksmigu Leonardo da Vinci projektu " Umbau & KO ", kurš nosledzas 2007. gada ka ari uz citiem sadarbibas projektiem un partnerorganizacijam.
Projekta "Umbau & KO" ietvaros tika izstradats modulis (Energoefektivitate eku buvnieciba), kurš sastav no pamatkompetencu strukturas un limenu klasifikacijas ka no vienotas un savstarpeji atzitas parrobežu sertifikacijas.
Tagad ši sistema tiks parnesta jauna apmacibu programma.

Pamatojoties uz iepriekšejo projektu, projekts "KO Transfer" nodrošina tris jauninajumus INOVATIVAI PARNESEI:

  1. Geografisko: Parnese uz divam jaunam partnervalstim (Slovakija, Latvija)
  2. Nozares: Parnses metode, kas pamatota ar apmacibu moduliem, lai izstradatu kompetences standartus noteiktam apmacibu programmam un energoefektivas ekas buvniecibas metožu ieviešana profesionalaja apmaciba / talakizglitiba
  3. Sistematisku: Parnese caur praksi / talakizglitibu un profesionalo un akademisko izglitibu.

Projekta nozime
Energijas efektivu izmantošana un energijas zudumu noveršana ir kopigas problemas Eiropas buvniecibas nozare. Arvien pieaugoša klust nepieciešamiba pec profesionaliem MVU un to darbiniekiem, kas parzinatu energoefektivu eku renovaciju metodes.
Kopeja darba tirgu kvalificeti darbinieki ir mobili visa Eiropa. Ša iemesla del to kompetencem ir jabut parredzamam. Ir nepieciešams profesionalas izglitibas apmacibu sistemu un praksi pielagot Eiropas vide (starpvalstu sadarbiba).

Profesionalas izglitibas darbiniekiem vel nav gala koncepcijas, ka veidot izglitibas programmas parredzama veida un ka izstradat atbilstošu NKI / EKI un ka tas varetu izskatities.
Projekts "KO-Transfer" nodarbojas ar šo problemu.

Projekta merkis
Stiprinat ieguto kvalifikaciju parskatamibu, salidzinamibu un parrobežu atzišanu (1) sniedzot ieguldijumu, lai istenotu parskatamu sistemu izglitibas kompetencu noteikšana un sertificešana (attiecigajam profesijam buvniecibas nozare) un (2) sistematiski papildinatui ar inovativu saturu (energoefektiva ekas renovacija) apmacibu programmas.
Šaja konteksta mes pielagosim un pilnveidosim kompetencu analizi un kompetencu standartus attieciba uz NKI, ECVET un EKI, sertifikatiem, prasibam, apmacibu noteikumiem un programmam, kas atbild par izglitibas faktisko nodrošinajumu.

Projekta rezultati

  • Izglitibas sistemas kompetences pamatojoties uz limenu klasifikacijam (noteiktam buvniecibas sektora profesijam) un kreditpunktiem
  • Kompetences standarti, kas izstradati ieklaujot apmacama lemumu pienemšanu un atbildibu
  • Kompetencu pamatbaze dualajai un akademiskajai apmacibai ka ari inovativa macibu baze talakizglitibai
  • Sertifikats, kas atspogulo savstarpeji akreditetas kompetences un kreditpunktus
  • Sertifiata pielikums, kura aprakstitas apmacama kompetences un kas papildina apmacama kvalifikacijas dokumentu

Ietekme
Metožu, modulu un standartu istenošana nostiprina prasmju un kvalifikaciju atzišanas parredzamibu. Turklat tas veicina butisku ilgtermina kvalitates uzlabošanos apmacibu sistemas, iestažu un profesionalo maceklu prakses procesa un talakizglitiba buvniecibas nozare, ka ari palielina kvalificetu darbinieku velmi piedalities talakizglitiba (ka ieguldijums kvalitates limena uzlabošana stažešanas laika, palielina nodarbinatibas iespejas un mazo un videjo uznemumu konkuretspeju).